Anunt ocupare posturi

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID – 19, Inspectoratul Școlar Vrancea angajează pe perioadă determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, secretar și consilier juridic.

Pentru a ocupa o funcţiile vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4.   are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea ocupării funcţiilor vacante :

 • Studii universitare absolvite cu diploma de licenţa in domeniul economic/științe juridice
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare, minim 3 ani si 6 luni

Dosarele de înscriere se depun pana la data de 23.10.2020 ora 14.00 la secretariatul instituției.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea funcţiei vacante candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copia actului de identitate şi a certificatului de căsătorie/sentinţă de divorţ(după caz) orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazier juridic sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează conform modelului anexat;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, faptul că nu figurează in evidenţe cu boli cronice și neuropsihice, menţiunea ,,Apt de muncă” , numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, ulterior .