Management resurse umane

Inspector Prof. Marius Marin VIOREANU

Inspector Prof. Rică ZAHARIA

Program*

Luni, Miercuri 14.00-16.00
Marți, Joi 9.00-11.00

* cu excepția sărbătorilor legale

Legislație

 • Ordin nr. 6218/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 – 2024  și Anexă – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 – 2024
 • Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024 
 • Ordinea etapelor mobilității resurselor umane pentru anul școlar 2023-2024
 • Fișa de evaluare a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic – sesiunea 2023

Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular, conform prevederilor art.19
alin. (3) şi (4) din Metodologie, întocmirea, de către unitățile de învățământ, a listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care
optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018,
conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a listelor cuprinzând
personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare începând cu data de 1 septembrie 2023.

Cerere la secretariatul unității de învățământ

Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic, soluționarea cererilor de întregire/completare a
normei didactice de predare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic care beneficiază de aceste drepturi, conform
prevederilor Metodologiei și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie.

Cerere la secretariatul unității de învățământ

Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie şi se menține în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2023-2024.

Cerere la secretariatul unității de învățământ

Completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului școlar şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ.

Cerere la Inspectoratul Școlar Județean

Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant.

Cerere la secretariatul unității de învățământ

Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Cerere la Inspectoratul Școlar Județean

Depunerea, la unităţile de învăţământ, a cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de către:
(i) cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante
pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer;
(ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea
repartizării;

Cerere la secretariatul unității de învățământ

Calendar depuneri cereri și dosare Martie-Aprilie-Mai 2023

Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant.

Cerere la secretariatul unității de învățământ

Depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea, de către:
(i) cadrele didactice care solicită pretransfer, respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului
scris;
(ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate
constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea
repartizării;

 

Cerere la Inspectoratul Școlar Județean

Depunerea, la unităţile de învăţământ, a cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de către:
(i) cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante
pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer;
(ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea
repartizării;

Cerere la secretariatul unității de învățământ

Depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar
2023-2024, conform prevederilor art. 63 din Metodologie;

Cerere la secretariatul unității de învățământ

Reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind
prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2023-2024, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;

Reactualizare dosare la Inspectoratul Școlar Județean

Depunerea dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2023;

Pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2023.

Depunere dosare la Inspectoratul Școlar Județean

Stabilirea personalului didactic pensionat care solicită reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2023-2024, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, conform art. 82 din Metodologie, precum şi stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie, care se menține în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2023-2024, conform art. 83 din Metodologie.

Cerere la secretariatul unității de învățământ

Înregistrarea acordurilor pentru detașare în interesul învățământului, la unităţile de învăţământ;

Cerere la secretariatul unității de învățământ

Etape de mobilitate

La nivelul ISJ Vrancea

 • Extras Metodologie – completarea la nivel de Inspectorat Școlar Județean
 • Extras calendar completarea normei la nivel de Inspectorat Școlar Județean
 • Cerere pentru completarea normei didactice de predare-din metodologie 2023

Menținere ca titular peste vârsta de 65 de ani

 • Adresa ISJ Vrancea – referitoare la menținerea peste vârsta de 65 de ani
 • Cerere tip – menținere ca titular peste varsta de 65 de ani în anul școlar 2023-2024
 • Opțiune titulare femei – privind menținere ca titulară până la vârsta de 65 de ani sau pensionare 2023–2024
 • Model acord eliberat de director privind menținerea ca titulari peste vârsta de 65 de ani în anul școlar 2023-2024
 • Model înștiințare a ISJ Vrancea privind soluționarea cererilor de menținerea ca titulari, peste vârsta de 65 de ani, în anul școlar 2023-2024
 • Macheta ISJ Vrancea – privind solicitarile de menținere ca titulari peste vârsta de 65 de ani în anul școlar 2023-2024
 • Macheta pensionabili – cadrele didactice pensionabile la 31.08.2023
 • Procedura – pentru menținerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta de pe 65 de ani

Detașarea în interesul învățământului

Detașarea la cerere sau prin concurs specific

Detașarea  la cerere prin continuitate concurs național

 • Extras din metodologie – detașarea la cecere prin continuitate/concurs național
 • Extras din calendar– detașare la cerere prin continuitate/concurs național
 • Cerere de continuitate pentru detașarea la cerere prin concurs național
 • Înștiințare ISJ pentru detașarea la cerere prin continuitate
 • Acordul directorului pentru detașarea la cerere prin continuitate

Continuitate art. 63 (media cel puțin 7 și defintivat)

Continuitate art. 87 (media cel puțin 5)

 • Extras din metodologie pentru încadrarea în regim plata cu ora
 • Calendar – încadrare în regim plata cu ora
 • Cerere – încadrare în regim plata cu ora