Lista posturi vacante ăncepând cu 15.02.2021

Nr. 1388/15.02.2021

Lista posturilor/catedrelor vacante

 începând cu data de 15 februarie 2021

Nr. crtUnitatea școlarăDisciplina Postul/catedraNr. ore/ posturiData adresei unitățiiObservații
 Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 FocșaniEducatoare101.02.2021
 Școala Gimnazială RăcoasaGeografie Ed. Socială Ed. plastică7 4 404.02.2021
 Colegiul Național ”A.I.Cuza” FocșaniLb. franceză1810.02.2021P.O

În atenția candidaților:

  1. Candidații care au participat la concursul național de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante rezervate , sesiunile 2017- 2020, precum și la concursul județean 2020, pot depune dosarul la sediul I.S.J. Vrancea sau trimite on-line pe adresa de e-mail a inspectoratului. Dosarul va conține:
  2. Cerere ( se vor preciza numele și prenumele, domiciliul, studii,  anul participării la concursul național/județean, nota,  nr. de telefon);
  3. Copie a actelor de studii;
  4. Copie  a ultimului grad didactic obținut;
  5. Copie a cărții de identitate.
  1. Cererile vor fi discutate în comisia paritară , iar repartizarea se va face în comisia de mobilitate a I.S.J.Vrancea, respectându-se criteriile precizate în metodologia – cadru privind mobilitatea.
  2. Pot depune cerere cadrele didactice  care, în prezent, nu au un contract de muncă.

Precizări

privind ocuparea posturi/catedrelor vacante în timpul anului şcolar

Extras

din  Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021

                 Art 103

    (3)Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2020-2021 se atribuie de inspectoratele şcolare, în ordine, după cum urmează:

a) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare;

b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau pe perioada viabilităţii postului didactic/catedrei, repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii;

c) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului şi candidaţilor calificaţi prevăzuţi la art. 90, rămaşi nerepartizaţi după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii;

d) prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic de predare titular care solicită detaşare în afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;

e) în regim de plata cu ora personalului didactic de predare calificat, în condiţiile prezentei Metodologii;

f) candidaţilor cu studii corespunzătoare postului, rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei Metodologii.

g) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului, rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei Metodologii.

  (4) În situaţia în care posturile didactice/catedrele eliberate în timpul anului şcolar 2020-2021 nu pot fi ocupate la nivelul inspectoratului şcolar, conform prevederilor alin. (3), consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfășoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic de predare calificat. În mod excepţional, în lipsa personalului didactic de predare calificat, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a personalului fără studii corespunzătoare postului, respectiv până la revenirea titularului pe post/catedră în situaţia posturilor didactice/catedrelor rezervate sau până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat

Art. 105           

(1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului, şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru soluţionarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile naţionale organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, conform prezentei Metodologii sau în baza punctajului, detaşare în interesul învăţământului, schimb de posturi între cadre didactice angajate pe perioadă determinată, pretransfer/modificarea repartizării prin schimb de posturi prin consimţământ scris, repartizarea cadrelor didactice care ocupă posturi didactice/catedre rezervate, rămase fără post/catedră ca urmare a revenirii titularului la post etc., cu excepţia transferării pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică şi completărilor de normă pe perioadă nedeterminată, cu informarea şi avizul Ministerului Educației și Cercetării. Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ şi a transferului pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, se analizează în cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor şcolare. Pe parcursul anului şcolar comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar este abilitată să organizeze ședințe de repartizare pentru candidaţii rămaşi nerepartizaţi, să monitorizeze concursurile/testările organizate de unităţile de învăţământ în vederea ocupării posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului şcolar pe perioadă determinată, să refacă documentele de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic de predare titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel sau a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar.

(2) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar, după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar prevăzute în Calendar, în condiţiile alin. (1), se realizează cu respectarea ordinii de repartizare prevăzută în prezenta Metodologie.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,                          INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,

PROF. Gabriela Daniela MARCHITAN                                           PROF. Daniel GHERASIM

INSPECTOR ȘCOLAR

PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,

   PROF. Rică ZAHARIA

   PROF. Marius VIOREANU