Calendarul admiterii la liceu 2021

Despre media de admitere la liceu 2021

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2021:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

PREGATIREA ADMITERII LA LICEU 2021

3 februarie 2021Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii la liceu 2021
 28 februarie 2021Inspectoratele scolare vor anunta metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna.
Comisia Nationala de Admitere va transmite modelul fisei de inscriere in clasa a IX-a si anexa acesteia, pentru elevii care vor sa participe la probele de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna.
11 mai 2021Se vor afisa ofertele de scolarizare si formare profesionala, in functie de profiluri, calificari profesionale si domenii, pentru filiera tehnologica a invatamantului liceal.
Se vor stabili codurile fiecarei unitati de invatamant liceal sau profesional, in functie de profiluri, specializari, filiere si limba de predare.
Se va crea baza de date a fiecarei unitati de invatamant liceal si la nivel judetean; aceasta va contine informatiile personale ale tuturor elevilor de clasa a VIII-a, in SIIIR, privind formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati.
Tiparirea brosurilor cu informatii despre admiterea la liceu.
12 – 18 mai 2021Brosurile cu informatii despre admiterea la liceu vor fi livrate in scoli.
Inspectoratele vor trimite scolilor gimnaziale listele centrelor de inscriere si a scolilor arondate fiecarui centru.
Se va afisa in scoli graficul sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii de gimnaziu si parintii acestora.
22 mai 2021Brosurile de admitere ale fiecarui judet vor fi transmise, in versiune electronica si tiparita, catre Ministerul Educatiei Nationale.
18 mai – 5 iunie 2021  Vor avea loc sedinte de instruire cu parintii si viitorii absolventi pentru prezentarea planului de scolarizare si a procedurilor de admitere.
10 iunie 2021Unitatile de invatamant gimnazial vor transmite comisiei de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand: mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a;elevii corigenti;elevii repetenti;elevii exmatriculati;elevii cu situatia scolara neincheiata. Unitatile de invatamant gimnazial vor completa aceste informatii in aplicatia informatica centralizata.
11 iunie 2021Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite Comisiei Nationale de Admitere baza de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata.
29 iunie 2021Comisia Nationala de Admitere va transmite comisiilor judetene baza de date cu mediile de admitere si ierarhia judeteana prin activarea sectiunilor si rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata. Depunerea declaratiilor de catre parintii sau reprezentantii legali ai candidatilor care opteaza pentru stabilirea mediei la Evaluarea Nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, la secretariatele unitatilor de invatamant de provenienta.
01 iulie 2021Secretariatele scolilor vor completa fisele de inscriere cu numele si codul unitatii de invatamant gimnazial, datele personale ale absolventilor clasei a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele si mediile pe care le-au obtinut la Evalurea Nationala, clasa a VIII-a si mediile de admitere, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica centralizata.
Se va anunta ierarhia la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.

PROBELE DE APTITUDINI

  06 – 07 mai 2021Se vor transmite anexele fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la problee de aptitudini.
11 – 12 mai 2021Inscrierile pentru probele de aptitudini.
13 – 15 mai 2021Desfasurarea probelor de aptitudini.
  18 mai 2021Se vor afisa rezultatele probelor de aptitudini.
Se depun contestatiile la probele de aptitudini, acolo unde acest lucru e permis prin metodologie.
  22 mai 2021Se vor afisa rezultatele finale, in urma rezolvarii contestatiilor probelor de aptitudini.
Se va transmite in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana sau a municipiului Bucuresti, lista candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata.
10 iunie 2021Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal, care au organizat probele de aptitudini, listele candidatilor corigenti, repetenti, exmatriculati sau cu situatia scolara neincheiata, prin activarea rapoartelor respective in aplicatia informatica centralizata.
Comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational vor actualiza listele candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, eliminandu-i de pe liste pe cei corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata.
  29 iunie 2021Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal care au organizat probele de aptitudini, baza de date judeteana care sa cuprinda mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
    02 iulie 2021Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparire din aplicatia informatica centralizata.
   02 – 03 iulie 2021Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective.
Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

PROBELE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA SAU MATERNA

  06 – 07 mai 2021Eliberarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna.
11 – 12 mai 2019Inscrierea pentru probele la limba moderna sau materna.
13 – 15 mai 2021Desfasurarea probelor la limba moderna sau materna.
    18 mai 2021Afisarea rezultatelor la probele la limba moderna sau materna.
Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie).
   22 mai 2021Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor.
Transmiterea listei cu rezultatele finale la proba la limba moderna sau materna catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, prin completarea datelor in aplicatia informatica centralizata.
25 – 27 mai 2021Ridicarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele la limba moderna sau materna.
  28 mai 2021Candidatii care au sustinut probele de evaluare la limba moderna sau materna vor depune anexele fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite.
  29 mai 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată

ADMITEREA CANDIDATILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI
SI A CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL

15 mai 2021Afisarea locurilor speciale pentru romi.
09 – 15 iunie 2021Primirea cererilor de inscriere pentru locurile speciale pentru romi.

01 – 02 iulie 2021Repartizarea pe locurile speciale pentru romi.
  09 – 10 iulie 2021Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special.

REPARTIZAREA COMPUTERIZATA SI ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT A CANDIDATILOR DIN SERIA CURENTA SI A CELOR DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU IMPLINESC VARSTA DE 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR ANULUI SCOLAR 2021 – 2022

  02 – 06 iulie 2021Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.
02 – 06 iulie 2021Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata) .
  03 – 07 iulie 2021Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.
Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.
    07 iulie 2021Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
Comisia din centrul de inscriere  va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
  08 iulie 2021Centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.
  09 iulie 2021Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala.
09 iulie 2021Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata .
  10 iulie 2021Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2021 – 2022.
   10 iulie 2021Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.
Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.
13 – 16 iulie 2021Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.
  16 iulie 2021Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.
    17, 20 si 21 iulie 2021Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata.

A DOUA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT,
PENTRU CANDIDATII DIN SERIA CURENTA SI A CANDIDATILOR DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU IMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR ANULUI SCOLAR 2021 – 2022

21 iulie 2021Afisarea centrului de admitere, a situatiei locurilor libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba moderna sau materna.
 22 iulie 2021Candidatii se vor inscrie la liceele care organizeaza probele de aptitudini sau probele la limba moderna sau materna.
23 – 24 iulie 2021Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
   27 iulie 2021Solutionarea eventualelor contestatii (daca exista prevederi metodologice privind contestarea probelor) si afisarea rezultatelor finale.
   22 – 28 iulie 2021Primirea cererilor de inscriere a: absolventilor clasei a VIII-a care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in termen;absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau au participat dar nu au fost repartizati in prima etapa de admitere, dar care din diferite motive nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare.
   29 – 30 iulie 2021Comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti va repartiza, in sedinta publica: absolventii care au fost repartizati in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in termen;absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau au participat dar nu au fost repartizati in prima etapa de admitere, dar care din diferite motive nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare;Candidatii romi isi pastreaza prioritatea pe locurile destinate candidatilor romi care au ramas libere dupa solutionarea situatiilor speciale.
  31 iulie 2021Transmiterea rezultatelor repartizarii catre Centrul National de Admitere, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

ADMITEREA CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SERAL SI CU FRECVENTA REDUSA

  11 mai 2021Anuntarea centrului special de inscriere a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2021 – 2022.
    03 iulie 2021Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2021 – 2022.
  13 – 16 iulie 2021Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2021 – 2022.
  17, 20 si 21 iulie 2021Repartizarea candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2021-2022, pe locurile de la invatamantul seral sau cu frecventa redusa.