Anunț selectie formatori CCD Vrancea

CALENDARUL DE SELECȚIE

Nr. crt.ACTIVITATEAPERIOADA
1.Publicarea anunțului de selecție (conform prevederilor din etapa II)19 septembrie
2.Constituire și numirea comisiei de evaluare, organizarea concursului de selecție19 septembrie
3.Depunerea dosarelor de candidatură20 septembrie-29 septembrie
4.Evaluarea administrativă și calitativă a dosarelor de candidatură02 octombrie
5.Publicarea rezultatelor evaluării dosarelor02 octombrie
6.Publicarea planificării la interviu a candidaților admiși02 octombrie
7.Desfășurarea probei practice de performare a formării și a interviului03 octombrie
8.Validarea rezultatelor finale ale evaluării03 octombrie
9.Publicarea rezultatelor finale03 octombrie
10.Publicarea Registrului formatorilor Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea pe pagina web www.ccdfocsani.ro03 octombrie

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU POZIȚIA DE FORMATOR AL Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea:

ART. 34 din ORDINUL Nr. 5554 din 7 octombrie 2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic;

Pentru ca o persoană să poată activa ca formator în programele furnizate de casa corpului didactic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) studii universitare cu diplomă de licenţă şi/sau master;

b) cel puţin gradul didactic II în învăţământ/titlul ştiinţific de doctor în disciplina predată;

c) deţine competenţe în domeniul tematic al programului de formare;

d) deţine un certificat de formator recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

e) are o vechime în învăţământ de minimum 6 ani.

PRECIZARE PRIVIND ELIGIBILITATEA: Profesorii metodiști ai Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea nu participă la selecție pentru că ei fac parte de drept din Corpul formatorilor Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea și sunt înscriși de drept în   Registrul formatorilor Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea.

Dosarul de concurs se depune exclusiv în format electronic și va cuprinde următoarele documente:

  1. Scrisoare de intenție de maxim o pagină care să susțină opțiunea candidatului pentru poziția respectivă;
  2. Curriculum Vitae în format Europass în care se va specifica poziția (formator) și domeniul educațional /tematic pentru care candidează;
  3. Anexe care să fie relevante și să certifice și să susțină toate informațiile furnizate în Curriculum Vitae(copii după diplome, certificate, adeverințe, dovezi și recomandări privind activitățile de formare susținute, documente justificative, în cazul schimbării numelui);
  4. Copie după BI/CI;
  5. Proiectul unei sesiuni de formare în domeniul tematic în care candidatul dorește să livreze formarea, cu propunerea unui program de formare.

Scrisoarea  de intenție și Curriculum Vitae vor fi datate și semnate pe fiecare pagină.

Toate documentele vor fi prezentate numai în format PDF și vor fi arhivate sub forma unei singure arhive ZIP sau RAR.

Arhiva conținând dosarul de candidatură se va trimite printr-un mesaj e-mail cu subiectul ”Candidatura formator_Nume_Prenume”, la adresa de e-mail ccd_vrancea@yahoo.com, numai în perioada prevăzută în calendarul de selecție.

Candidaturile depuse în afara acestei perioade, în alte formate decât cele specificate sau ale căror dosare sunt incomplete vor fi respinse ca neconforme în etapa de evaluare administrativă a dosarelor.

Documente atașate