Anunt ocupare posturi

173

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID – 19, Inspectoratul Școlar Vrancea angajează pe perioadă determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, secretar și consilier juridic.

Pentru a ocupa o funcţiile vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4.   are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea ocupării funcţiilor vacante :

 • Studii universitare absolvite cu diploma de licenţa in domeniul economic/științe juridice
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare, minim 3 ani si 6 luni

Dosarele de înscriere se depun pana la data de 23.10.2020 ora 14.00 la secretariatul instituției.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea funcţiei vacante candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copia actului de identitate şi a certificatului de căsătorie/sentinţă de divorţ(după caz) orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazier juridic sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează conform modelului anexat;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţie pe propria răspundere ca este/ nu este încadrat/ încadrata la o alta instituţie publica sau privata si nu se afla in situaţia de carantina sau izolare la domiciliu.
 8. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, faptul că nu figurează in evidenţe cu boli cronice și neuropsihice, menţiunea ,,Apt de muncă” , numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, ulterior .

DISTRIBUIȚI